سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

وقت باشد که نظر بر سبب مصلحتی

نزد شاپش ویک سو شود از راه گذارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - وقت باشد که نظر بر سبب مصلحتی

,rj fhan ;i kzv fv sff lwgpjd

kcn ah\a ,d; s, a,n hc vhi 'bhvتعداد ابیات منتشر شده : 361574