سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

نه ارزان عزم بود پایه بیدق را قدر

نه از این حزم بود منصف شاهی را عارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - نه ارزان عزم بود پایه بیدق را قدر

ki hvchk ucl f,n \hdi fdnr vh rnv

ki hc hdk pcl f,n lkwt ahid vh uhvتعداد ابیات منتشر شده : 361574