سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

آخر دست بر آرد اثر دولت شاه

زنهادش به سم اسب وپی پیل دمارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - آخر دست بر آرد اثر دولت شاه

Hov nsj fv Hvn hev n,gj ahi

ckihna fi sl hsf ,\d \dg nlhvتعداد ابیات منتشر شده : 361588