سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

پادشاها منم آن مدح سرایی که نیافت

مثل من باغ سخن طوطی شکر گفتارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - پادشاها منم آن مدح سرایی که نیافت

\hnahih lkl Hk lnp svhdd ;i kdhtj

leg lk fhy sok x,xd a;v 'tjhvتعداد ابیات منتشر شده : 367950