سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

بلبلی نیست که در معرضم آید امروز

من تنها وز مرغان خوش آواز هزارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - بلبلی نیست که در معرضم آید امروز

fgfgd kdsj ;i nv luvql Hdn hlv,c

lk jkih ,c lvyhk o,a H,hc ichvتعداد ابیات منتشر شده : 361561