سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

تا جهان را بود از گردش ایام نظام

تا زمین را بود از جنبش افلاک قرارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - تا جهان را بود از گردش ایام نظام

jh [ihk vh f,n hc 'vna hdhl kzhl

jh cldk vh f,n hc [kfa htgh; rvhvتعداد ابیات منتشر شده : 367907