سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

وصف او بیرون ز هر معنی که آری در سخن

جود او افزون ز هر صورت که آید در شمارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - وصف او بیرون ز هر معنی که آری در سخن

,wt h, fdv,k c iv lukd ;i Hvd nv sok

[,n h, htc,k c iv w,vj ;i Hdn nv alhv

تعداد ابیات منتشر شده : 508575