سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

بنشینم و صبر پیش گیرم

دنبالهٔ کار خویش گیرمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - بنشینم و صبر پیش گیرم

fkadkl , wfv \da 'dvl

nkfhgiٔ ;hv o,da 'dvlتعداد ابیات منتشر شده : 251627