سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت

حسن تو ز تحسین تو بستست زبان راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت

nv w,vj , lukd ;i j, nhvd ]i j,hk 'tj

psk j, c jpsdk j, fsjsj cfhk vh

 • جستجوی منتظر در همه ی آثار
 • جستجوی دنیا هیچ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی ابمرغ سحر در سعدی
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سیم ساق در همه ی آثار
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508575