سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

در این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید

که هرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بر دلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - در این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید

nv hdk lukd sok fhdn ;i [c sund kdhvhdn

;i iv] hc [hk fv,k Hdn kadkn gh[vl fv ng

تعداد ابیات منتشر شده : 508575