سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ذکر تو از زبان من فکر تو از جنان من

چون برود که رفته ای در رگ و در مفاصلمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ذکر تو از زبان من فکر تو از جنان من

b;v j, hc cfhk lk t;v j, hc [khk lk

],k fv,n ;i vtji hd nv v' , nv lthwgl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165