سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

داعیه شوق نیست رفتن و باز آمدن

قاعده مهر نیست بستن و بگسیختنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - داعیه شوق نیست رفتن و باز آمدن

nhudi a,r kdsj vtjk , fhc Hlnk

rhuni liv kdsj fsjk , f'sdojk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165