سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

دل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم

نه عجب که خوبرویان بکنند بی وفاییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - دل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم

ng o,da vh f'tjl ], j, n,sj ld 'vtjl

ki u[f ;i o,fv,dhk f;kkn fd ,thddتعداد ابیات منتشر شده : 414975