سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

شبم به روی تو روز است و دیده ها به تو روشن

و ان هجرت سواء عشیتی و غداتیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - شبم به روی تو روز است و دیده ها به تو روشن

afl fi v,d j, v,c hsj , ndni ih fi j, v,ak

, hk i[vj s,hء uadjd , ynhjd

 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی هادی در همه ی آثار
 • جستجوی گلرخ در همه ی آثار
 • جستجوی حاج در وحشی بافقی
 • جستجوی ای برتر از وهم خیال در سعدی
 • جستجوی عشق در جامی
 • جستجوی مجتبی در همه ی آثار
 • جستجوی اسب سپید در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • جستجوی صحبت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630