سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

اگر چه دیر بماندم امید برنگرفتم

مضی الزمان و قلبی یقول انک آتیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - اگر چه دیر بماندم امید برنگرفتم

h'v ]i ndv flhknl hldn fvk'vtjl

lqd hgclhk , rgfd dr,g hk; Hjd

تعداد ابیات منتشر شده : 507645