سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

دوستان گیرند و دلداران ولیک

مهربان نشناسد الا واحدیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - دوستان گیرند و دلداران ولیک

n,sjhk 'dvkn , ngnhvhk ,gd;

livfhk kakhsn hgh ,hpnd

تعداد ابیات منتشر شده : 507660