سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

خانه ای در کوی درویشان بگیر

تا نماند در محلت زاهدیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - خانه ای در کوی درویشان بگیر

ohki hd nv ;,d nv,dahk f'dv

jh klhkn nv lpgj chind

تعداد ابیات منتشر شده : 507660