سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

گر به خدمت قائمی خواهی منم

ور نمی خواهی به حسرت قاعدیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - گر به خدمت قائمی خواهی منم

'v fi onlj rhئld o,hid lkl

,v kld o,hid fi psvj rhund

تعداد ابیات منتشر شده : 507645