سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

بیچارگیم به چیز نگرفتی

درماندگیم به هیچ نشمردیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - بیچارگیم به چیز نگرفتی

fd]hv'dl fi ]dc k'vtjd

nvlhkn'dl fi id] kalvnd

تعداد ابیات منتشر شده : 507660