سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ولیکن با رقیبان چاره ای نیست

که ایشان مثل خارند و تو وردیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ولیکن با رقیبان چاره ای نیست

,gd;k fh vrdfhk ]hvi hd kdsj

;i hdahk leg ohvkn , j, ,vnd

تعداد ابیات منتشر شده : 508095