سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

دگر با من مگوی ای باد گلبوی

که همچون بلبلم دیوانه کردیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - دگر با من مگوی ای باد گلبوی

n'v fh lk l',d hd fhn 'gf,d

;i il],k fgfgl nd,hki ;vnd

تعداد ابیات منتشر شده : 508050