سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

یک دم آخر حجاب یک سو نه

تا برآساید آرزومندیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - یک دم آخر حجاب یک سو نه

d; nl Hov p[hf d; s, ki

jh fvHshdn Hvc,lknd

 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی نیاز در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی شکست در فردوسی
 • جستجوی هوس باد بهارم در حافظ
 • جستجوی تخته نرد در خاقانی
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی محسن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050