سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر

کبر رها نمی کند کز پس و پیش بنگریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر

lujrnhk , n,sjhk hc ]\ , vhsj lkjzv

;fv vih kld ;kn ;c \s , \da fk'vd

تعداد ابیات منتشر شده : 508665