سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

یکی لطیفه ز من بشنو ای که در آفاق

سفر کنی و لطایف ز بحر و کان آریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - یکی لطیفه ز من بشنو ای که در آفاق

d;d gxdti c lk fak, hd ;i nv Hthr

stv ;kd , gxhdt c fpv , ;hk Hvd

تعداد ابیات منتشر شده : 508620