سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

بسیار بود سرو روان و گل خندان

لیکن نه بدین صورت و بالا که تو داریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - بسیار بود سرو روان و گل خندان

fsdhv f,n sv, v,hk , 'g oknhk

gd;k ki fndk w,vj , fhgh ;i j, nhvd

تعداد ابیات منتشر شده : 509610