سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

پیداست که سرپنجه ما را چه بود زور

با ساعد سیمین توانا که تو داریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - پیداست که سرپنجه ما را چه بود زور

\dnhsj ;i sv\k[i lh vh ]i f,n c,v

fh shun sdldk j,hkh ;i j, nhvd

تعداد ابیات منتشر شده : 509610