سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

دریغ بازوی تقوا که دست رنگینت

به عقل من به سرانگشت می کند بازیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - دریغ بازوی تقوا که دست رنگینت

nvdy fhc,d jr,h ;i nsj vk'dkj

fi urg lk fi svhk'aj ld ;kn fhcd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165