سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

چو آب می رود این پارسی به قوت طبع

نه مرکبیست که از وی سبق برد تازیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - چو آب می رود این پارسی به قوت طبع

], Hf ld v,n hdk \hvsd fi r,j xfu

ki lv;fdsj ;i hc ,d sfr fvn jhcd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165