سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

تو خود به صحبت امثال ما نپردازی

نظر به حال پریشان ما نیندازیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - تو خود به صحبت امثال ما نپردازی

j, o,n fi wpfj hlehg lh k\vnhcd

kzv fi phg \vdahk lh kdknhcd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165