سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

آدمی هوشمند عیش ندارد ز فکر

ساقی مجلس بیار آن قدح بی هشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - آدمی هوشمند عیش ندارد ز فکر

Hnld i,alkn uda knhvn c t;v

shrd l[gs fdhv Hk rnp fd iad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165