سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

مست می عشق را عیب مکن سعدیا

مست بیفتی تو نیز گر هم از این می چشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - مست می عشق را عیب مکن سعدیا

lsj ld uar vh udf l;k sundh

lsj fdtjd j, kdc 'v il hc hdk ld ]ad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165