سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی

نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی

iv'c Hk ng fkldvn ;i j, [hka fhad

kd;foj Hk ;i j, nv iv n, [ihka fhad

 • جستجوی رهایی در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در ابوسعید ابوالخیر
 • جستجوی ای خاک درتو سرمه دیده ما در حافظ
 • جستجوی شراب در خاقانی
 • جستجوی شیرین در حافظ
 • جستجوی حدیث در حافظ
 • جستجوی تیر در همه ی آثار
 • جستجوی درون خانه را در نظامی گنجوی
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی فیض اله نکویی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165