سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

غم و اندیشه در آن دایره هرگز نرود

به حقیقت که تو چون نقطه میانش باشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - غم و اندیشه در آن دایره هرگز نرود

yl , hkndai nv Hk nhdvi iv'c kv,n

fi prdrj ;i j, ],k krxi ldhka fhad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165