سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

هرگزش باد صبا برگ پریشان نکند

بوستانی که چو تو سرو روانش باشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - هرگزش باد صبا برگ پریشان نکند

iv'ca fhn wfh fv' \vdahk k;kn

f,sjhkd ;i ], j, sv, v,hka fhad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165