سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

گر توان بود که دور فلک از سر گیرند

تو دگر نادره دور زمانش باشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - گر توان بود که دور فلک از سر گیرند

'v j,hk f,n ;i n,v tg; hc sv 'dvkn

j, n'v khnvi n,v clhka fhad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165