سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

وصفت آن نیست که در وهم سخندان گنجد

ور کسی گفت مگر هم تو زبانش باشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - وصفت آن نیست که در وهم سخندان گنجد

,wtj Hk kdsj ;i nv ,il soknhk 'k[n

,v ;sd 'tj l'v il j, cfhka fhad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165