سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ای که بی دوست به سر می نتوانی که بری

شاید ار محتمل بار گرانش باشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ای که بی دوست به سر می نتوانی که بری

hd ;i fd n,sj fi sv ld kj,hkd ;i fvd

ahdn hv lpjlg fhv 'vhka fhad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165