سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

سعدی آن روز که غوغای قیامت باشد

چشم دارد که تو منظور نهانش باشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - سعدی آن روز که غوغای قیامت باشد

sund Hk v,c ;i y,yhd rdhlj fhan

]al nhvn ;i j, lkz,v kihka fhad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165