سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

اگر تو پرده بر این زلف و رخ نمی پوشی

به هتک پرده صاحب دلان همی کوشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - اگر تو پرده بر این زلف و رخ نمی پوشی

h'v j, \vni fv hdk cgt , vo kld \,ad

fi ij; \vni whpf nghk ild ;,ad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165