سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

چنین قیامت و قامت ندیده ام همه عمر

تو سرو یا بدنی شمس یا بناگوشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - چنین قیامت و قامت ندیده ام همه عمر

]kdk rdhlj , rhlj kndni hl ili ulv

j, sv, dh fnkd als dh fkh',ad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165