سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

غلام حلقه سیمین گوشوار توام

که پادشاه غلامان حلقه در گوشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - غلام حلقه سیمین گوشوار توام

yghl pgri sdldk ',a,hv j,hl

;i \hnahi yghlhk pgri nv ',ad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165