سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

می گوید و جان به رقص می آید

خوش می رود این سماع روحانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - می گوید و جان به رقص می آید

ld ',dn , [hk fi vrw ld Hdn

o,a ld v,n hdk slhu v,phkd


 • جستجوی آزموده را آزمودن خطاست در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748