سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

کردم اندیشه تاکنون باری

برنیامد ز دست من کاریآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167088