سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

hd lvy spv uar c \v,hki fdhl,c

;hk s,oji vh [hk an , H,hc kdhln

تعداد ابیات منتشر شده : 510165