سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

کان سوخته را جان شد و آواز نیامدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

hd lvy spv uar c \v,hki fdhl,c

;hk s,oji vh [hk an , H,hc kdhln


 • جستجوی آزموده را آزمودن خطاست در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748