سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

هر دم از عمر می رود نفسی

چون نگه می کنم (می کنی) نمانده بسیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - هر دم از عمر می رود نفسی

iv nl hc ulv ld v,n ktsd

],k k'i ld ;kl (ld ;kd) klhkni fsd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165