سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

عمر برف است و آفتاب تموز

اندکی ماند و خواجه غرّه هنوزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - عمر برف است و آفتاب تموز

ulv fvt hsj , Htjhf jl,c

hkn;d lhkn , o,h[i yvّi ik,c

تعداد ابیات منتشر شده : 510165