سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

هر که در سایه عنایت اوست

گنهش طاعتست و دشمن دوست (طاعتش می کنند دشمن و دوست)آیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167058