سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

وصف ترا گر کنند ور نکنند(کند ور نکند) اهل فضل

حاجت مشّاطه نیست روی دلارام راآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167133