سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

مراد ما نصیحت بود و گفتیم

حوالت با خدا کردیم و رفتیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - مراد ما نصیحت بود و گفتیم

lvhn lh kwdpj f,n , 'tjdl

p,hgj fh onh ;vndl , vtjdl

تعداد ابیات منتشر شده : 510165