سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

تاج بردند از سر منبر چو دستار از خطیب

طاق بر کندند از مسجد چو قندیل از منارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - تاج بردند از سر منبر چو دستار از خطیب

jh[ fvnkn hc sv lkfv ], nsjhv hc oxdf

xhr fv ;knkn hc ls[n ], rkndg hc lkhvتعداد ابیات منتشر شده : 373712